Депозит „Растяща лихва“

Печелете от парите си и ползвайте част от тях, когато ви е необходимо, със срочен депозит „Растяща лихва“ - тримесечен депозит с възможност за теглене и довнасяне.

  • Теглите натрупаната лихва по всяко време без да нарушавате депозита.
  • Възможно е свободно довнасяне на суми до 10 000 лева или 5 000 евро/щатски долара на месец, но само през първите 3 лихвени периода (тримесечия) на депозита.
  • Можете да ползвате суми от главницата на падежа на всеки 3 месеца без санкции.
Запитване

Характеристики

Срок

Депозитът има 4 последователни периода, всеки от по 3 месеца.

Минимална сума за откриване

2 000 лева или 1 000 евро/щатски долара.

Лихва

Съгласно Лихвения бюлетин. Вашият депозит се олихвява с нарастващ лихвен процент във всеки един тримесечен период.

След изтичане на четвъртия тримесечен лихвен период схемата на олихвяване стартира от началото на първия период.

Лихвата се начислява ежедневно и изплаща на всеки месец, като се капитализира или изплаща по друга сметка (разплащателна, картова, спестовна) в банката на титуляря или на трето лице.

В края на последния лихвен период получавате най-високата лихва, като бонус за лоялност.

Опериране със средствата

Можете свободно да довнасяте суми до 10 000 лева или 5 000 евро/щатски долара на месец, но само през първите 3 лихвени периода (тримесечия) на депозита

Не се допуска довнасяне/превеждане на допълнителни суми през нито един от 3-те месеца в рамките на 4-тия, последен лихвен период.

Можете да теглите от главницата без допълнителни разходи на всеки 3 месеца, на датата на падежа.

Депозитите се приемат като обезпечение по кредитни сделки.

Тарифа

Лихвен бюлетин

Изчислете месечната лихва и изпратете запитване

Искам да спестявам в за срок от
при сума

Откриване на депозита

Необходими документи

  • Договор по образец 

Допълнителна информация

Онлайн

Изпратете онлайн запитване след изчисление на месечната лихва от калкулатора по-горе.


Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Булбанк Мобайл

Инсталирай банката в телефона си! Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл