Депозит „Подръка“

Разполагайте по всяко време с парите по депозита си, без да губите от начислената лихва.

  • Теглите до 60% от първоначално внесената сума по депозита преди изтичането му, без да го нарушавате.
  • Довнасяте суми без ограничение по време на срока на депозита.
  • Управлявате сумата на депозита чрез Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн.
Запитване

Характеристики

Срок

6 месеца

Минимална сума за откриване

2000 лева или 1000 евро/щатски долара

Лихва

Дължимата към клиента лихва се изплаща в края на периода, за който е сключен договора за депозит. На датата на падеж на депозита лихвата се капитализира по депозитната сметка.

Опериране със средствата

По депозита се допуска довнасяне или превеждане на допълнителни суми по време на срока му.

Клиентът може да използва част от салдото, без това да води до неговото нарушаване и загуба на начислената до момента лихва. Тази част се равнява на 60% от началното (входящото) салдо в деня на откриване/предоговаряне на депозита и остава непроменена за целия 6-месечен период, независимо от това дали депозантът внася/превежда по сметката допълнително средства.

Тарифа

Лихвен бюлетин

Изчислете месечната лихва и изпратете запитване

Искам да спестявам в за срок от
при сума

Откриване на депозита

Необходими документи

  • Договор по образец

Допълнителна информация

Онлайн

Изпратете онлайн запитване след изчисление на месечната лихва от калкулатора по-горе.


Лично в клон на банката

Във всеки клон на УниКредит Булбанк срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.


От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Сходни продукти

Допълнителни продукти

Булбанк Мобайл

Инсталирайте банката в телефона си!

Научете повече

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл