Информация по чл. 19 от ЗЗЛД

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

“УниКредит Булбанк” АД е със седалище и адрес на управление: България, град София, СО – район “Възраждане”, площад “Света Неделя” №7, ЕИК:831919536, е вписана като администратор на лични данни под №0017830 в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни.
“УниКредит Булбанк” АД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

“УниКредит Булбанк” АД обработва лични данни за цел предоставяне от нея на услуги на лицата, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени “УниКредит Булбанк” АД няма да бъде в състояние да предостави искания банков продукт или услуга.

Лицата, чиито лични данни се обработват от “УниКредит Булбанк” АД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от “УниКредит Булбанк” АД, както и да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг на тел 0700 18484.

“УниКредит Булбанк” АД, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България.

Личната информация, която лицата предоставят на “УниКредит Булбанк” АД при подаване на искане за предоставяне на банков продукт или услуга, се използва с цел анализиране на това дали те отговарят на условията за предоставяне на този продукт или услуга. Данните могат да бъдат използвани от банката, в случай че “УниКредит Булбанк” АД желае да се свърже с лицата във връзка с подаденото искане за банков продукт или услуга.

С оглед възможността заявителите по банковия продукт или услуга да предоставят неистинска и/или невярна информация “УниКредит Булбанк” АД осъществява детайлно проучване на информацията, която постъпва чрез исканията, с цел предотвратяване на незаконосъобразното й обработване. В случай че в хода на проучването бъдат установени данни, които пораждат обосновани съмнения за извършено правонарушение, банката сигнализира компетентните органи. “УниКредит Булбанк” АД може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на банков продукт или услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за банковия продукт или услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, “УниКредит Булбанк” АД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляря на тези данни, доколкото това е възможно.“

Попълнете формата и наш консултант ще се свърже с вас за повече информация и съдействие относно дистанционното активиране на Bulbank Mobile!