Сметка с благотворителна цел за малолетно или непълнолетно лице

Открийте дарителска сметка, в която да се набират средства за малолетно или непълнолетно лице за постигането на конкретна благотворителна цел.

  • Представителите на титуляря се разпореждат със средствата след представяне на разходооправдателни документи и на разрешение от районния съд.
  • Можете да управлявате средствата от всеки клон на УниКредит Булбанк.

Операции със сметката

  • Дарителската сметка може да се открие от титуляря или от негов законен представител, попечител или пълномощник.
  • По сметката могат да се внасят пари в брой и да се извършват безкасови плащания от трети лица - вносители/дарители.
  • Представителите на титуляря имат право да се разпореждат със сумите, набрани по дарителската сметка, единствено и само за постигане на целта, и при спазване на изискванията на закона.

  • Не е разрешено разпореждане със средствата по сметката чрез алтернативни канали.
  • Не са допустими периодични и комунални плащания.
  • Сметката подлежи на запориране, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Характеристики

Титуляр по дарителската сметка с благотворителна цел е малолетно/непълнолетно/недееспособно лице.


Срок

Безсрочна

Валута

Лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове

Минимален размер

Няма

Лихва

Съгласно Лихвения бюлетин


Извършване на разпоредителни операции

Разпоредителни операции се извършват след представяне на копие на документи, удостоверяващи, че сумите по сметката ще се използват за изпълнението на целта, описана в договора. Копието от документите остава на съхранение в банката.

Разпоредителни операции (преводи) от сметка, открита в полза на малолетно/непълнолетно лице се извършват при спазване на установените законови изисквания с решение на районния съд по настоящ адрес на малолетното/непълнолетното лице, представено в банката в оригинал.

Условия и документи

Необходими документи

  • Сключване на договор по образец.
  • Искане за откриване на сметка с титуляр малолетно или непълнолетно лице.

Лихвен бюлетин

Тарифа и общи условия

Откриване

Лично в клон на банката

Лично от титуляра във всеки клон на банката срещу представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи основанието за откриването на сметката.

От упълномощено лице

С нотариално заверено пълномощно, в което изрично са посочени операциите, които пълномощникът има право да осъществява.

Изтеглете и инсталирайте безплатното приложение за мобилно банкиране Булбанк Мобайл
Активирайте безплатно

Булбанк Мобайл

Мобилното банкиране ви осигурява бързина и удобство.

Научете повече