Кредитна карта METRO Plus

 • Без такси за издаване и преиздаване, както и при плащане.
 • Предоставен кредитен лимит от банката който можете да ползвате без необходимост да използвате изразходвания такъв - достатъчно е да заплащате минимална сума всеки месец.
 • Без трансакционни лимити можете да усвоите целия разрешен кредитен лимит с една трансакция.
 • Увеличаване на наличността по картата чрез внасяне на собствени средства.
 • Неограничен брой допълнителни карти

Заявете на телефон за местни мобилни оператори

заявете на *2274
Кредитна карта METRO Plus

Характеристики и такси

Кредитна карта METRO Plus осигурява на вас и вашите служители удобството да пазарувате във всички магазини на METRO на територията на страната, без да носите пари в брой, с финансиране от УниКредит Булбанк и индивидуален кредитен лимит.

С кредитна карта METRO Plus ползвате до 45-дневен гратисен период за всяко плащане в рамките на отчетния период, без дневен лимит на покупки – можете да усвоите целия отпуснат кредитен лимит с едно плащане.


Кредитен лимит

От 1 000 лева до 15 000 лева

Валута

Лева

Време за издаване

5 работни дни за стандартни

до 48 часа за експресни

Валидност на кредитния лимит

2 години

Валидност на картата

2 години

Минимална погасителна вноска

3% от разрешения кредитен лимит

Гратисен период

До 45 дни за покупки на ПОС терминал.

При пълно погасяване на общата дължима сума до 15-то число на месеца не дължите лихва за използваните средства за покупки.

Дата на погасяване

5-то число на текущия месец или първи работен ден след това, ако 5-ти е неработен ден.

Допълнителна карта

Да, по тарифа. Възможност да се издадат неограничен брой допълнителни карти. Размерът на кредитния лимит на допълнителните карти се определя като фиксирана сума от размера на кредитния лимит на основната карта.

Функционалност

Чип и магнитна лента

Преференции и специални програми

Автоматично и безплатно активирана услуга Сигурни плащания в интернет

Погасяване на задължението

 • Директен дебит - автоматично погасяване от друга сметка на минимална погасителна вноска или на цялото задължение по кредитната карта.
 • Мобилно или онлайн банкиране - погасяване на минимална погасителна вноска или на сума по-голяма от нея директно по картовата сметка.
 • Вноска на банкомат - в брой по кредитната карта.
 • По сметка на каса в банков клон.

24/7 център за обслужване

При инцидент или при необходимост от проверка на салдо по картата

Извлечения и известия

 • Безплатно месечно извлечение по e-mail - обхваща период от 30 календарни дни (от 20-то до 20-то число на два последователни месеца)
 • Безплатен напомнящ SMS и e-mail 5 дни преди датата на издължаване за дължима сума и 3 дни след датата на издължаване

Револвираща бизнес кредитна карта METRO Plus за малки, средни и големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон, които са клиенти на METRO и имат открита разплащателна сметка в банката. Картодържателите са физически лица – представляващи и/или управляващи фирмата, както и служители, които са упълномощени от юридическото лице, както и лица със свободна професия. 

Разгледайте пълния списък с параметрите на картата по Тарифа, както и Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги и инструменти.

Тарифа и общи условия

Издаване и обслужване

Параметри

Стойност

Издаване

Без такса

Експресно издаване/преиздаване

15 лева

Преиздаване след изтичане срока на валидност

Без такса

Преиздаване преди изтичане срока на валидност

10 лева

Годишна такса за обслужване на основна карта 30 лева

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта

20 лева

Плащане на стоки в търговските обекти на Метро КЕШ енд Кери ЕООД

Без такса

Трансакционни такси

Параметри

Стойност

Такса за блокиране по искане на картодържателя и преиздаване на картата

15 лева

Такса администриране на неизплатени в срок задължения

10 евро

Такса за надвишаване на кредитния лимит

5 евро

Генериране на нов ПИН-код

5 лева

Получаване на карта в друг клон на банката

5 евро

Годишен абонамент за услугата SMS известие

5 лева

SMS известие, свързано с операция, извършена с банкова карта

0.15 лв.

SMS известие за проверка на разполагаемо салдо (с използване на персонален код)

0.10 лв.

Такса за блокиране по искане на картодържателя и преиздаване на картата

15 лева

Активация на картата

Процесът по активация на карта вече е много по-бърз и лесен. След като получите своята банкова карта, можете да я активирате сами като смените първоначалния си ПИН код на банкомат на UniCredit Bulbank или всички други банкомати с логото на БОРИКА АД*.

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

*Активирането на карта и смяната на ПИН код е възможно само на банкомати в България!

Приложение на картата

 • Кредитният лимит, отпускан по METRO Plus картата е целеви и се предоставя единствено за покупка на стоки в магазините на METRO.
 • Ползвате картата във всички обекти на METRO на територията на страната в работното им време - за София, Варна и Бургас - от 00:00 до 24:00 часа, за всички останали градове – от 06:00 до 24:00 часа.
 • Картата е персонална, с уникален номер, отпечатан върху лицевата й страна и името на фирмата и картодържателя са изписани върху нея.
 • METRO Plus картата оперира единствено чрез картовата и счетоводната система на УниКредит Булбанк. Трансакциите с картата се осъществяват чрез терминали, инсталирани на касите в магазините на METRO и се потвърждават с въвеждане на ПИН-код.
 • Проверявате последните 5 трансакции на банкомат на банката.
 • Сменяте ПИН-код на банкомат на УниКредит Булбанк.

Кандидатстване

Необходими документи и условия

 • Искане за издаване на бизнес кредитна карта
 • Лична карта на управителя и картодържатела (ако са две различни лица)
 • Учредителни документи
 • Финансови отчети за предходните две години и/или текущи междинни отчети (Баланс и ОПР) и Данъчна декларация за последната отчетна година

Банката си запазва правото да поиска допълнителни документи, в случай на възникнала нужда.

Заявете вашата METRO Plus

В клон на банката

Заявете картата във всеки клон на УниКредит Булбанк.

В магазините на METRO

След като представите вашата клиентска карта METRO.


Одобрение на лимит по бизнес кредитна карта

В рамките на 3 работни дни от подаването на документите в клона, ще бъдете уведомени за взетото решение относно размера на разрешения кредитен лимит по вашата бизнес кредитна карта METRO Plus.


Получаване на бизнес кредитна карта

Картата ще бъде изготвена и връчена в клона, приел документите ви или в друг посочен от вас клон, не по-късно от 5 работни дни, считано от датата на подаване на документите за издаването й.

Съвети за сигурност

Погрижете за финансовата си сигурност, като спазвате няколко основни правила, когато използвате картата си.

При плащане на ПОС терминал

Допълнителни услуги към карти

Други предложения за банкови карти