Условия за използване на функционалност „Превод по мобилен номер“ чрез „Булбанк Мобайл“ (услуга за електронно банкиране на „УниКредит Булбанк“ АД)

1. Общи разпоредби

„Превод по мобилен номер“ е функционалност на услугата за електронно банкиране „Булбанк Мобайл“ на „УниКредит Булбанк“ АД (Банката), предоставяща възможност за нареждане и получаване на преводи към и от физическо лице по мобилния му телефонен номер, записан в телефонния указател на устройството, на което е активирана услугата. Активирането, промените и деактивирането на функционалността се извършват от лицето (потребителя на услугата) чрез личния му профил в услугата „Булбанк Мобайл“. Деактивирането може да бъде извършено и от служител на Банката по искане на потребителя.

Функционалността се активира след приемане на настоящите условия чрез плъзгач „Приемам“ в услугата „Булбанк Мобайл“.

 

2. Изисквания за използването на функционалността:

  • Потребителят да е ползвател на услугата „Булбанк Мобайл“ като физическо лице.
  • При активиране на функционалността, потребителят да избере международен банков номер на своя сметка (IBAN), открита в лева в „УниКредит Булбанк“АД. Избраната сметка се обвързва с мобилния телефонен номер на устройството, на което е активирана услугата „Булбанк Мобайл“, и по нея ще могат да бъдат получавани преводи от други потребители, активирали „Превод по мобилен номер“.
  • Функционалността е приложима само относно сметки на физически лица, открити в „УниКредит Булбанк“ АД.
  • Към мобилния телефонен номер може да бъде обвързана само една сметка на потребителя. Потребителят има възможност да променя, чрез съответното меню, сметката за получаване на преводи. Депозитни сметки и сметки, служещи за погасяване на задължения по кредитна карта, не могат да бъдат използвани за целите на функционалността.
  • За да може да нарежда преводи по мобилен номер потребителят следва да даде съгласие Банката да получи достъп чрез услугата „Булбанк Мобайл“ до телефонния указател на устройството, на което е активирана. Достъпването на телефонните номера в указателя ще бъде осъществявано единствено в момента и само за целите на използване на функционалността от потребителя, а именно – при нареждане на превод и избор на получател по мобилен телефонен номер.
  • След предоставено съгласие Банката да получи чрез услугата „Булбанк Мобайл“ достъп до телефонния указател на устройството, на което е активирана тази услуга, потребителят ще вижда кои мобилни телефонни номера на лицата от неговия телефонен указател са абонирани за „Превод по мобилен номер“, както и снимка, асоциирана с лицето в неговия телефонен указател (или друго изображение, свързано с лицето от неговия телефонен указател), в случай че лицето от телефонния указател на потребителя разполага с визуализирана снимка/друго изображение. При деактивиране на функционалността в „Булбанк Мобайл“ потребителят вече няма да бъде достъпен (и видим) като потенциален получател в телефонния указател на лица, активирали функционалността.
  • Ако потребителят не желае да предостави съгласие Банката да получи чрез услугата „Булбанк Мобайл“ достъп до телефонния указател на устройството, на което е активирана тази услуга, той ще може само да получава преводи чрез функционалността, но не и да нарежда.

 

3. Получаване и нареждане на преводи

3.1. Получаване на преводи:

Потребител, активирал функционалността, може да получава превод по мобилен телефонен номер от друг потребител, активирал същата функционалност. Преводите се получават по сметката, посочена от получателя за целите на функционалността.

3.2. Нареждане на преводи:

Потребител, активирал функционалността, може да нарежда превод по мобилен телефонен номер към друг потребител, който също си е активирал тази функционалност. При нареждане на превод към получател, активирал „Превод по мобилен номер“, потребителят избира от своя телефонен указател мобилния телефонен номер на получателя. В платежното нареждане се визуализират имената и международният номер на банковата сметка на получателя (IBAN), която той е избрал за целите на функционалността.

 

4. Други условия

Потвърждавайки, че се е запознал и приема настоящите условия, потребителят:

  • Декларира, че му е известно и е съгласен имената му и международният банков номер на избраната от него сметка (IBAN) за целите на функционалността, да бъдат видими за другите потребители, активирали функционалността и имащи записан в телефонния указател на устройството си, на което е активирана услугата „Булбанк Мобайл“, мобилния телефонен номер на устройството на потребителя.
  • Декларира, че е запознат и приема Общите условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране „Булбанк Онлайн“ и „Булбанк Мобайл“, Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти, както и Тарифата на Банката за таксите и комисионите за физически лица.