Уважаеми клиенти и ползватели на услугата „Моят автомобил“, част от мобилното приложение „Булбанк Мобайл“, следва да имате предвид, че е необходимо да бъдете идентифицирани и Вашите лични данни да бъдат обработвани с цел предоставянето на настоящата услуга.

В тази връзка следва да се запознаете с настоящия Информационен бюлетин.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ)

„УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК: 831919536, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 7, с Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009 г., е администратор на лични данни.

За предоставяне на настоящата услуга – получаване на информация за наличие на известия относно наложени глоби от КАТ, валидност на: застраховка „Гражданска отговорност“, технически преглед, винетка и свидетелство за управление на МПС, Банката обработва Вашите лични данни на валидно правно основание – сключване на договор чрез абониране за услугата и съгласие с Общите условия за ползване на същата.

При проверка на задължения/глоби на трети лица ползвателят на услугата има задължението да е осигурил уведомяването на съответното лице, както и извършването на проверката на валидно правно основание – съгласие на третото лице.

За гореописаните цели предмет на обработка са лични данни, които включват, без се ограничават до: идентификационни данни (имена, уникален персонален идентификатор или дата на раждане, данни от документ за самоличност, включително свидетелство за управление на МПС), данни за контакт (като имейл адрес, телефонен номер, име на потребителя, парола за ползване), съгласно принципа за свеждане на данните до минимум и при строга необходимост.

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „УниКредит Булбанк“ АД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

  • Публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на банката или върху спазването на закон приложим за банката или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, МВР, съд, прокуратура и др.
  • На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора при осъществяване на услуга (например на куриерски фирми или кореспондентски банки).
  • На подизпълнители на Банката, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Банката договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Банката използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.
  • На подизпълнители на Банката, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Банката договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Банката използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

Съгласно Общия регламент за защита на лични данни Вие имате право да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, преносимост, възражение срещу автоматизирано вземане на решение за  обработването на Вашите лични данни по повод предоставянето на настоящата услуга.

Обичайно „УниКредит Булбанк“ АД не предава лични данни в трети държави или международни организации. Ако все пак това е необходимо, ще бъдат спазени разпоредбите на Общия регламент за защита на данните.

„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

Можете да се свържете с Длъжностното лице по защита на лични данни на следните контакти:

Имейл адрес: DPO@UniCreditGroup.BG

Адрес за кореспонденция: гр. София, Район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 7.

Ако смятате, че Вашите права по отношение обработката на Вашите лични данни са