Декларирам, че съм попълнил и подписал декларация с необходимата информация за целите на автоматичен обмен на финансова информация и съгласно процедурите за комплексна проверка на основание Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), че няма промяна в посочените от мен данни и че от датата на предоставянето й в банката не са изминали повече от 3 години*. Известна ми е наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства, както и административно наказателна отговорност по чл. 278 вр ал. 4 от ДОПК.


*При настъпване на промяна в данните е необходимо да посетите филиал на УниКредит Булбанк.