Искане за предоставяне на кредит, съгласие за обработка на лични данни и декларация за информираност относно правата на субекта на данните

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ПРАВАТА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

1. С подписването на настоящото, заявявам желанието си (искане) да кандидатствам и получа предложение за предоставяне на кредит от„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД.

2. Съгласявам се Администратора - „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД, с ЕИК 175070632, със седалище в град София и адрес на управление: р-н „Възраждане“, п. к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ № 14, да обработва моите лични данни и да ги използва за кредитни проверки, извършвани електронно или ръчно, във връзка с искания от мен кредит, а също и при евентуално предоставяне на кредитни услуги от трети лица, включително и от другите лица от Групата на „УниКредит България“, различни от Администратора: „УниКредит Булбанк“ АД, „УниКредит Факторинг“ ЕАД, „УниКредит Флийт Мениджмънт“ ЕООД, „УниКредит Лизинг“ ЕАД, „УниКредит Застрахователен Брокер“ ЕООД, за което се съгласявам моите лични данни да бъдат включени и съхранявани в база данни и да бъдат обработвани за или във връзка с анализ на задълженията ми, събиране на вземания от мен по повод на предоставен ми кредит, предотвратяване изпирането на пари и измами, а също и във връзка с управление на предоставения ми кредит.

3. Съгласието за обработване на личните ми данни, изрично изразено с положения по-долу мой подпис, е с цел да позволи на Администратора да проверява моята кредитоспособност и да удостовери моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. („Регламента/ът“), като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния Кредитен Регистър на БНБ, Национална Агенция по Приходите, Националния Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, също така да прави запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Националната база данни „Население“, като тези данни да бъдат обработвани съобразно ЗЗЛД и Глава Пета от Регламента.

4. Съгласието за обработване на личните ми данни, изразено с настоящото искане, е с цел да позволи също така на всеки от горепосочените администратори на лични данни да използва личните ми данни за подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади, изискани им от „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД. Ако е необходимо, се съгласявам Администраторът да предоставя за целите на оценяване на кредитния риск моите лични данни, в това число: кредитни данни и история на плащанията по всички открити и закрити кредитни сметки на мое име при „УниКредит Булбанк“ АД, при спазване на изискванията на ЗЗЛД, на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне на данни от база данни, както и на лица, с които Администраторът има сключени договори, за предоставянето от тяхна страна на продукти и услуги.

Също така декларирам своята информираност, че данните ми могат да бъдат използвани за целите на пазарни проучвания или за отчитането на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от Групата на „УниКредит България“ дейност. Запознат съм, че мога да възразя срещу това обработване по всяко време.

5. Съгласявам се резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора за кредит да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното ми досие за срока на договорното ми правоотношение с Администратора, както и след това, в случаите в които Администраторът има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на Европейския съюз. В случай че не бъда одобрен за отпускане на кредит и Администраторът не сключи с мен договор за кредит, моля Администратора да заличи личните ми данни, в рамките на технически необходимия му срок за това, считано от отказа му за сключване на договор за кредит.

6. Наред с това, информиран/а съм, че правното основание за обработване на личните ми данни от страна на Администратора е както настоящото искане за обработване на личните ми данни, така и основанието по чл. 6, пар. 1. б. „б)“ от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор. Също така разбирам, че „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД има законово задължение да обработи личните ми данни, във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от законодателството свързано с мерките срещу изпирането на пари.

7. Информиран/а съм, че имам право: (а) на достъп до личните ми данни, съхранявани както от Администратора, така и от трети страни - администратори на лични данни; (б) да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни; (в) да поискам ограничаване на обработването им, (г) да поискам от Администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. (д) да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи). Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на Администратора, включително имам право да поискам от Администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно.

Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София, р-н „Възраждане“, п. к.: 1303, кв. „Сердика“, ул. „Гюешево“ №14. Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни. Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес или в който и да е филиал на УКБ, както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с Електронен подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Информиран/а съм, че личните данни, свързани с мен, се обработват от Администратора във връзка с вземане на индивидуални решения, които се основават на: (а) ръчно обработване по предварително дефинирани критерии; (б) автоматизирано обработване по предварително дефинирани критерии и (в) автоматизирано обработване (без човешка намеса), включващо и профилиране, като формираните по тези начини решения се използват за сключването/ отказ за сключване на договор между мен и Администратора. Запознат/а съм с възможността да изразя гледната си точка, да възразя (в това число да се откажа) срещу вземането на решения спрямо мен, които са основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, и да поискам, при вземането на решението спрямо мен, да участва и ангажирано от Администратора за тази цел лице.

9. Потвърждавам, че съм запознат/а с факта, че Администраторът има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.

10. Администраторът може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи моето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, в базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на Република България и чужбина, както и в базите данни на дружествата от Групата на „УниКредит“, администратори на лични данни, (наричани по-нататък „Дружествата“). В тази връзка, Администраторът има право да разкрива на Дружествата, личните ми данни, предоставени на Администратора с настоящото съгласие.

11. Предоставям правото на Администратора да проверява всички данни, предоставени от мен, чрез независими източници, като го моля да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността ми, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между мен и Администратора.

12. В случай че съм регистриран като Едноличен търговец (ЕТ) или съм Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване между мен и Администратора на Договор за предоставяне на кредит, моля Администратора за следното:

1. Ако е необходимо, Администраторът да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за:

1.1. доходите ми и направените в моя полза осигурителни плащания, извършени от търговеца, на който съм едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавам Администратора да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната ми оценка, във връзка с отпускане на мое име на целеви стоков кредит/паричен заем при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация;

1.2. начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от търговеца лица (без информация за личните данни на самите тези лица), размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

13. Настоящото си съгласие правя в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от Глава Втора и Глава Трета от Регламента, и съм уведомен/a, че имам право да откажа да подам настоящото искане, както и да го оттегля по всяко време, в които случаи искането ми за предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.

14. Информиран/а съм, че координатите на длъжностното лице по защита на данните, което отговаря за „Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ ЕАД са: адрес: пл. Света Неделя №7, електронна поща: DPO@UniCreditGroup.BG. Запознат съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие по повод личните ми данни, обработвани от Администратора.

15. Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случаите на възникване на спор между мен и Администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.

16. С подписването на настоящото, декларирам, че осъзнавам и приемам необходимостта Администраторът да направи копие на личната ми карта, с оглед изпълнение на задълженията си произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Копието – електронно или на хартиен носител, да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор за кредит, предоставян от Администратора. Наясно съм, че копието ще бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за идентификацията ми като кредитоискател или поръчител.

 

Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета

/Общ регламент за защита на данните/

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета /Регламент/, приложим от 25.05.2018 г., Ви предоставяме информация относно обработваните лични данни от „УниКредит Булбанк“ АД:

 

І. Данни за администратора на лични данни

„УниКредит Булбанк“ АД с ЕИК 831919536 /Банка/та/, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Възраждане, пл. Света Неделя № 7, е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

 

ІІ. Длъжностно лице по защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни на „УниКредит Булбанк“ АД е г-н Антон Тодоров. Координати за връзка:

E-mail:DPO@UniCreditGroup.BG

Адрес: пл. Света Неделя №7, 1000 София, България.

 

ІІІ. Цели и основания за обработваните лични данни

„УниКредит Булбанк“ АД е кредитна институция-Банка, която притежава Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г. За да Ви предостави качествено банково обслужване Банката обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

 

• За извършване на банковата дейност и за управление на взаимоотношенията си с клиентите на банкови услуги. Банката обработва лични данни при:

- получаване на предварителна информация, която е необходима за сключването на договор;

- когато извършва банкови консултантски операции на клиенти;

- извършване на операции за конкретна банкова операция или сделка, икономическо движение и/или промяна в баланса, с незабавно или отложено изпълнение;

- провеждане на одити, оценки на резултатите и тенденциите в банковите отношения, както и свързаните с тях рискове;

- изявено желание на клиенти и в случаите, ако се обработват на специални категории лични данни и за конкретни банкови услуги/сделки, поискани от клиентите;

- решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на Банката.

• В случаите, когато действа като инвестиционен посредник, Банката обработва лични данни при предоставяне на инвестиционни услуги или на извършване на инвестиционни дейности, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти.

• За оценка на Вашата кредитоспособност, включително и чрез профилиращи дейности, за да Ви предложи качествено кредитно обслужване. При извършване на профилирането се анализира информация за финансови показатели, потребителско поведение и навици, с цел предлагането на определен продукт и/или услуга.

• За оценка на надеждността и своевременността на плащанията, при предоставянето на кредити.

• Популяризиране и продажба на продукти и услуги, включително чрез предварително профилиране. При извършване на профилирането се анализира информация за предпочитания, навици, потребителски избори, с цел подобряване на качеството на клиентското обслужване и предлагането на нови продукти и услуги.

• Проучване на клиентската удовлетвореност от Банката и дружествата от УниКредит Груп, извършване на маркетингови и пазарни проучвания. Дейността се извършва чрез интервюта, въпросници и други информационни канали за проучване.

• Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.

• Избор на доставчици на външни услуги за банката. В процесите по провеждането на избор на доставчик се обработва и информация, която представлява лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни.

• При управление на взаимоотношенията с доставчици на външни услуги за Банката. Обработват се лични данни за представителите на доставчика или за самия доставчик, при договаряне и администриране на сключени договори, в случаите на съдебни или данъчни разследвания, както и при търговски и съдебни спорове.

• Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Банката обработва лични данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

• Охрана на зони и помещения и контрол на достъпа. Обработва се информация, представляваща лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови гишета и офиси, както и при управление и контрол на потоците на входовете и изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол.

• Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи.

 

ІV. Основания за обработване на личните данни

• „УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случаите, когато такова съгласие е необходимо за обработка на личните Ви данни и Вие вземете информирано решение да не го предоставите, Банката може да не бъде в състояние да предостави съответния продукт/услуга, за който съгласието е било необходимо. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

• УниКредит Булбанк обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “б“ от Регламент ЕС 2016/679, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за сключването на договор с „УниКредит Булбанк“ АД и/или сключите договор с „УниКредит Булбанк“ АД, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може Банката да предприеме стъпките за предоставяне на продукта или услугата, които желаете да Ви бъдат предоставени с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание, предприемайки стъпки преди сключване на договор.

• На основание чл. 6, б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679 , Банката обработва лични данни, за да спазва законовите задълженията, предвидени за нея в качеството й на администратор в Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на Банката, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

• Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, за целите на легитимния интерес на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите, когато се извършват дейности по:

- борба с измамите;

- охрана и контрол на достъпа;

- аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация;

- когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

- на свързани с банката лица, на дружествата от УниКредит Груп за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни дейности, за оценка на кредитния риск;

- за проучване и подобряване на клиентското обслужване на „УниКредит Булбанк“ АД и дружествата от УниКредит Груп, както и целите на маркетингови и пазарни проучвания и анализи.

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, включително профилиране, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за конкретната цел.

 

V. Категории получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „УниКредит Булбанк“ АД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

• Публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато Банката има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на договор и/или за неговото изпълнение.

• На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

• На подизпълнители на Банката, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Банката договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на администратора на. Банката използва само обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

• На свързани с Банката лица, включително на дружества от УниКредит Груп, при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите на изпълнение на групови политики; за подобряване качеството на клиентското обслужване в рамките на дружествата от УниКредит Груп.

• За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри /например - НОИ, ЦКР, ГД ГРАО, Експириън България ЕАД и други/, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид предварителна информация, необходима за сключването на договор по искане на лицето.

• При сключване на договори, с които Банката прехвърля (цедира) свои вземания по договори за кредит на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство.

 

VІ. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД лични данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или международна организация на друга трета държава или организация.

 

VІІ. Срок за съхранение на личните данни

„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, „УниКредит Булбанк“ АД ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват.

 

VІІІ. Упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

В допълнение на предоставената информация, „УниКредит Булбанк“ АД Ви предоставя и следната информация относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679:

• Право да искате от администратора достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламента;

• Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента;

• Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от Регламента, в случаите, когато:

- няма законово или договорно основание за обработването им,

- когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани,

- при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект,

- в други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

• Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента;

• Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламента в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране;

• Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора, при условията на чл. 20 от Регламента;

• Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

• Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни.

• “УниКредит Булбанк“ АД Ви предоставя възможността по ясен и достъпен начин да упражнявате правата си по Регламента. За Ваше удобство Ви предоставяме образец на

Искане за упражняване на права по Регламент ЕС 2016/679

• В случай, че желаете да отправите Вашето искане/заявление до “УниКредит Булбанк“ АД в свободен текст, за да бъдете надлежно идентифицирани и да Ви отговорим коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити. За надлежната Ви идентификация и за да не бъде извършена злоупотреба с Ваши лични данни по подадени искания от трети недобросъвестни лица, е необходимо в Искането да посочите точно определен набор от реквизити, за да може “УниКредит Булбанк“ АД да го изпълни:

- пълните си имена;

- ЕГН или ЛНЧ;

- дата и място на раждане /ако не сте български гражданин/;

- номер на личната Ви карта, на коя дата и от кой орган е издадена, срокът й на валидност;

- постоянен адрес/адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния;

- електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес;

- телефон за контакт, ако желаете да предоставите възможност да се свържем с Вас;

- в какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент; доставчик; служител/бивш служител; законен представител/действителен собственик/пълномощник/свързано лице на търговско дружество, съответно наименованието на търговското дружество, БУЛСТАТ/ЕИК/чуждестранен регистрационен номер; друго качество-вносител на каса; лице, теглило на каса; ипотекарен длъжник; солидарен длъжник; залогодател и др.

- описание на искането/заявлението до администратора;

- предпочитан начин за получаване на отговор от администратора-на посочения от Вас в искането електронен адрес; на адрес за кореспонденция; в посочен от Вас удобен филиал/център на Банката;

Ако попълнените реквизитите са непълни и/или некоректни, е възможно да не сме в състояние да удовлетворим част/цялото Ви искане.

• Тъй като се стремим непрекъснато да подобряваме Вашето обслужване, за повече прозрачност и информираност, Ви предоставяме следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

- на място във удобен за Вас филиал/център на “УниКредит Булбанк“ АД.

- по електронен път - чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

При подаване на искането си Ви препоръчваме да посочите конкретно и по какъв начин бихте искали да получите отговора на Вашето искане:

- на място във удобен за Вас филиал/център на “УниКредит Булбанк“ АД. Информираме Ви, че в случай на заявено упражняване на права по член 15 и/или член 20 от Регламент ЕС 2016/679, предаването на личните данни от „УниКредит Булбанк“ АД е осъществимо единствено в посочен от Вас удобен филиал/ център на „УниКредит Булбанк“ АД.

- по електронен път - чрез електронна поща.

- на постоянния Ви адрес или друг на посочен от Вас адрес за кореспонденция.

Действащият в страната надзорен орган по въпросите на личните данни, към когото може да се обърнете при спор или несъгласие относно обработването на личните Ви данни, е Комисията за защита на личните данни.